Privacy- en cookieverklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van RECO Lift Solutions B.V.. Wij zijn gevestigd aan de Containerweg 2a, 2742RA in Waddinxveen. RECO Lift Solutions B.V. respecteert de privacy van u als bezoeker van onze website. Om onze activiteiten op onze website goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle gegevens die RECO Lift Solutions B.V. verzamelt als u onze website bezoekt, die u op onze website achterlaat of die u op onze website uploadt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens worden verwerkt, waarvoor we uw gegevens verwerken en welke rechten u heeft.

Bezoeken van onze website

Als u onze website bezoekt dan verwerken wij, zelfstandig dan wel gezamenlijk, onder meer uw IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website waaronder uw klikgedrag, internetbrowser en apparaat type. Dit doen wij door middel van onder andere cookies. De voornoemde gegevens gebruiken we om:

 • te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken; en
 • de inhoud van deze website en advertenties op deze website, sociale media of websites van derden af te stemmen op uw interesses (profilering). We koppelen deze gegevens niet aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, indien bij ons bekend.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de hierboven beschreven gerechtvaardigde belangen. U heeft op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaartermijn

RECO Lift Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en van de geldende wettelijke bewaartermijn.

Derden

Voor bovengenoemde doeleinden maken we gebruik van ondersteunende of aanvullende diensten van derden, zoals IT-leveranciers en leveranciers van recruitmentsystemen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die hen verplichten uw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. RECO Lift Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. RECO Lift Solutions B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. RECO Lift Solutions B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten.

Beveiliging

RECO Lift Solutions B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofd gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Door contact op te nemen met ons (zie ‘Contact’ hieronder) kunt u alle rechten uitoefenen die u volgens de geldende privacywetgeving toekomen, waaronder (A) het inzien van uw gegevens, (B) het rectificeren van uw gegevens, (C) het wissen van uw gegevens, (D) het beperken van de verwerking van uw gegevens, (E) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (F) het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

 • (A) Recht van inzage
  U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Is dat het geval, dan kunt u inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie.
 • (B) Recht op rectificatie
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan.
 • (C) Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij uw gegevens dan verwijderen. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats in bepaalde gevallen, die wettelijk zijn voorgeschreven en vermeld staan in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verwerkt of wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt.
 • (D) Recht op beperking van verwerking
  U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven, zijn onder meer situaties waarin de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid daarvan te verifiëren. Dit recht betekent niet dat wij uw persoonsgegevens niet mogen blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.
 • (E) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien dit technisch mogelijk is, worden uw persoonsgegevens door ons dan rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • (F) Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons kunt vragen om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘Verwerkte gegevens, doel van verwerkingen en grondslag’ hierboven). Als u dit recht uitoefent, verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

Intrekken toestemming

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren en u deze toestemming op een later moment toch wilt intrekken. U kunt daarvoor contact met ons opnemen (zie ‘Contact’ hieronder).

Vragen, opmerkingen of klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring, kunt u gerust contact opnemen met ons (zie ‘Contact’ hieronder). Als uw probleem niet naar tevredenheid is opgelost, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

Contact

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen, opmerkingen dan wel klachten hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u ons een bericht sturen op info@reco-lift.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om uw rechten uit te oefenen door u is gedaan, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie die nodig zijn om uw identiteit te bevestigen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar u ontvangt in ieder geval binnen vier weken een eerste reactie.