Certificeringen & Patenten

De kwaliteit en veiligheid van onze tijdelijke Reco personenliften moeten altijd gewaarborgd zijn. Doorgaans zijn daarbij certificatietrajecten, in samenwerking met een zogenaamde notified body (zoals het Liftinstituut), verplicht. Het Liftinstituut certificeert en keurt op basis van Europese wetgeving. Certificering helpt, om bij onverhoopte calamiteiten, claims te voorkomen. Een certificaat geeft aan dat u alle wettelijke regels in acht heeft genomen. Niet alleen overheden maar ook de gebruikers letten daarop. De markt prefereert erkende en herkenbaar gemaakte veiligheid.

VCA: VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en vraagt van ondernemers het beleid af te stemmen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Het is een veelzijdig programma waarmee steeds meer dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun veiligheids- gezondheids- en milieubeheersysteem. Alle RECO monteurs zijn om deze redenen VCA gecertificeerd. Daarnaast beschikken zij over de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. RECO Lift Solutions beschikt over een VCA* certificaat.

BTR: BTR staat voor Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur. Door de toevoeging van de BTR laat RECO Lift Solutions zien, dat het desbetreffende managementsysteem niet alleen de algemene arbeidsveiligheid omvat, maar ook de arbeidsveiligheid specifiek in relatie tot het railsysteem. Dit beleid heeft vorm gekregen in een management systeem welke in overeenstemming is met de eisen gesteld in het geïntegreerde VGM-systeem in de norm VCA*. Voor de werkzaamheden in de railinfrastructuur zijn de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur van ProRail geïmplementeerd.

CE-verklaring: RECO Lift Solutions verklaart dat elke geplaatste tijdelijke lift voldoet aan de eisen uit de Richtlijn machines. Het is verplicht om een technisch constructiedossier op te stellen. Het technische constructiedossier bestaat onder andere uit de ontwerpgegevens, berekeningen, uitgevoerde risicobeoordelingen, risicoanalyse, het normonderzoek, handleiding, onderhoudsinstructies enzovoorts. Het dossier kan door de autoriteiten worden ingezien indien er twijfel bestaat over de juistheid van het toepassen van de EG-richtlijnen. Deze CE markering vindt u op de typeplaat van ons product.

VLR: De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) stelt zich tot doel de belangen van de bedrijfstak en haar aangesloten leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke. Klik hier voor meer informatie.

Informatie voor de afnemer: De opdrachtgever ontvangt van ons het liftboek. In het liftboek informeren wij u over de toepassingsmogelijkheden in de gebruikers handleiding. Daarnaast vindt u er het aantekeningenregister, de controle en de keuringen. Als laatste vindt u de elektrische schema’s en de CE-verklaring in het liftboek.

Patenten: Het unieke gepatenteerde systeem van onze tijdelijke liften omvat de combinatie van de gesloten liftschacht (in tegenstelling tot bouwliften), de manier van opbouwen, de manier van aandrijven en de gemakken van een vaste lift in een tijdelijke vorm gegoten. De patentverlening hebben we verkregen voor de hele wereld. Daarnaast voldoen onze tijdelijke liften aan de richtlijnen die gelden voor de vaste personenliften. Ons product is dus zeer uniek.

logo_vca_rva_en_aboma_216_56vlr_logo_216_56

RECO SPECIAL PRODUCTS